OCR Output

2
icke uppgifvit viss person hos domaren i orten, som äger att fö
honom stämning emottaga, härigenom förelagdt att inom 90 daga),
efter det denna kungörelse blifvit i allmänna tidningarne, hvilke
trenne gånger, minst en vecka mellan hvarje gång, genom st
kandens försorg ske bör, införd, skriftligt svar å lagsökninger
afgifva, vid äfventyr, om det försummas, att målet ändå afgörer,
dock att, därest gäldenären inom riket har kändt hemvist, lagsök
ningshandlingarne i hufvudskrift eller besannad afskrift tillika
skola fästas 4 hans husdörr och uppläsas för hans husfolk, on
sådant finnes, samt, där han ej har sådant hemvist, men äger fi¬
stighet inom riket, öfverlämnas till den, som förvaltar fastigheten.

Umeå, i Landskansliet, den 31 December 1903.

Jesper Crusebjörn.
Arv. Almqvist.

BS PAL LR NL B REL RIE ER PL BIR RR RANE

ETSI GENE

Umeå 1903. Aktiebolaget Umeå Tryckerier.