OCR Output

Kungörelser

RE år 1903.

Ser. B. | Landskansliet. N:ris 197, 198.

N:o 197. Johan Ferdinand Johansson i Jernäs, Nordma¬
lings socken, har härstädes sökt att af Erik Leonard Johansson
i samma by och socken, enligt skuldebref den 23 Maj 1893, ut¬
bekomma 200 kronor jämte ränta och ersättning för lagsöknings¬
kostnaderna; Och enär ådagalagdt blifvit, att gäldenären begifvit sig
till okänd utrikes ort, utan att upplysning kunnat vinnas hvar han
gig uppehåller; alltså varder bemälde Erik Leonard Johansson,
hvilken icke uppgifvit viss person hos domaren i orten, som äger att
för honom stämning emottaga, härigenom förelagdt att inom 90 da¬
gar, efter det denna kungörelse blifvit i allmänna tidningarne, hvil¬
ket trenne gånger, minst en vecka mellan hvarje gång, genom sökan¬
dens försorg ske bör, införd, skriftligt svar å lagsökningen afgifva,
vid äfventyr, om det försummas, att målet ändå afgöres, dock
att, därest gäldenären inom riket har kändt hemvist, lagsöknings¬
handlingarne i hufvudskrift eller besannad afskrift tillika skola
fästas ä hans husdörr och uppläsas för hans husfolk, om sådant ¬
finnes, samt, där han ej har sådant hemvist, men äger fastighet
inom riket, öfverlämnas till den, som förvaltar fastigheten.

N:o 198. Johan Davidsån i Jernäs, Nordmalings socken, har
härstädes sökt att af Erik Leonard Johansson i samma by och
socken, enligt skuldebref den 2 Juni 1893, utbekomma 200 kro¬
nor jämte ränta och ersättning för lagsökningskostnaderna; Och
enär ådagalagdt blifvit, att gäldenären begifvit sig till okänd ut¬
rikes ort, utan att upplysning kunnat vinnas hvar han sig uppe¬
håller; alltså varder bemälde Erik Leonard Johansson, hvilken