OCR Output

9
bad
Uppläses i kyrkorna inom Nordmalings och Bjurholms tingslag.
N:o 196. På begäran intages följande
Kungörelse.
Genom exekutiv auktion, som Måndagen den 25 Ja¬
nuari nästkommande år kl. 10 f. m. förrättas uti Tings¬

huset i Nyåker, kommer att till den högstbjudande försäljas Anna
Erikssons fastighet >Kylörnstomten N:o 29», afsöndrad från lä¬

socken, å hvilken afsöndring, som innehåller i längd 50 meter

och i bredd 30 meter, enligt verkstäld beskrifning finnas upp:

förda följande åbyggnader, nemligen:

; 1:0) En byggnad under tak af papp utaf resvirke och brä¬

der med fyllning af sågspån till väggar, indelad uti caférum, kök

vindskammare, slagteriverkstad, bod, iskällare och stall; samt
2:0) En byggnad af resvirke och bräder, inredd till för¬

äfvensom källare af sten.
Fastigheten har åsatts ett värde af 2,500 kronor.
= De, lvilka hafva fordran, som bör ur egendomen gäldas,
eller annan rätt, som skall vid auktionen iakttagas, ega att der
vid sin rätt bevaka. |
Umeå fögderis kronofogdekontor den 10 December 1903.

J. A. Hanson,»
Umeå i Landskansliet, den 19 December 1903.
Jesper Crusebjörn.

Arv. Almqvist.

,; SÄ RES rd eta a

Umea 1903, Aktiebolager Umeå Tryckerier.

rn RR RN nn or än sn an rn aa in