OCR Output

Konungens. Defallningshafvandes i Wästerbottens län
Kungörelser

år 1903.

Ser. B. | > Landskansliet. | N:ris 194-196.

Uppläses i Wilhelmina sockens kyrka.

N:o 194. N. U. Mosén och Erika Mariana Nilsson hafva
härstädes anhållit om förordnande för Kommissionslandtmätaren
J. F. Johanson att verkställa laga klyfning af hemmanet !9/g4
mtl N:o 3 Jerfsjö i Wilhelmina socken; Och varder, jämlikt 13 3
i Kungl. Maj:ts förnyade Nådiga Skiftesstadga den 9 November
1866, öfrige delägare, dem förrättningen angå kan, härigenom
förelagdt, att, vid äfventyr-af talans förlust, inom tjuguen dagar,
sedan denna kungörelse blifvit i Wilhelmina sockens kyrka upp¬
läst, hit inkomma med yttrande, huruvida de förena sig med sö¬
kandenei valet af förrättningsman; åliggande det Kronolänsman¬
nen i orten att hit insända bevis om denna kungörelses upplä¬
sande i sagde sockens kyrka. is

Uppläses i länets kyrkor.

N:o 195. »Jämlikt 16 8 i Kungl. Flottningsstadgan varder
okände ägaren till 2,103 stycken timmer, som vid årets flottning
i Umeå älf tillvaratagits vid Nyhult, härigenom förelagdt attin¬
om trettio dagar härefter hos Konungens Befallningshafvande
i länet sig anmäla, vid äfventyr, om det försummas, att det så¬
lunda tillvaratagna virket eljest säljes; åliggande det Magistraten
i Umeå stad samt kronolänsmännen i länet att hit insända be¬
vis om denna kungörelses uppläsande i vederbörliga socknars
kyrkor. |