OCR Output

3 i
; Uppläses 1 kyrkorna inom Umeå tingslag.
N:o 193. Till vederbörlig kännedom offentliggöres följande

»Kungörelse.

Sedan uppå klagan af Bror Samuel Kollberg i Ersmark
öfver en af undertecknad den 16 nästlidne Mars förrättad exe¬
kutiv auktion å honom tillhöriga Ersmarks mjölqvarn samt en
från ”/,., mantal N:o 6 Ersmark i Umeå socken afsöndrad lägen¬
het, benämnd Qvarntomten N:o 1, jemte derå uppförda åbygg¬
nader, Konungens Befallningshafvande i Westerbottens län genom
utslag den 9 Juli detta år icke funnit skäl vara anförda föranle¬
dande ändring i auktionsförrättningen, hvilket utslag blifvit af
Kongl. Maj:ts och Rikets Svea Hofrätt faststäldt, så varda veder- .
börande härmed kallade att sjelfva eller genom befullmäktigade
ombud sig infinna härstädes Måndagen den 8 Januari nästkom¬
mande år klockan 10 förmiddagen, för att sin rätt i afseende på
fördelningen af köpeskillingen för nämnda fastigheter iakttaga
och bevaka. |

Umeå fögderis Kronofogdekontor den 7 December 1903.
J. A. Hanson.»

Umeå, i Landskansliet, den 8 December 1903.

Jesper Crusebjörn.
Arv. Almqvist.

Umeå 1903. Aktiebolaget Umeå Tryckerier.