OCR Output

I 2
i ä

dets afgörande i befintligt skick; kommande ansökningshandlin¬
garne under tiden att hos Konungens Befallningshafvande hållas
vederbörande tillhanda, åliggande det Kronolänsmannen i Asele
distrikt att befordra denna kungörelse till uppläsning i Åsele soc¬
kens kyrka samt däröfver hit insända bevis.

N:o 192. På begäran intages följande
»KHungoörelse.

Jemlikt föreskriften i 21 8 af gällande reglemente för
Brandstodsbolaget å landet inom Westerbottens län får Styrelsen
härigenom kalla delegarne i samma bolag till ordinarie bolags¬
stämma, som hålles i Umeå Härads tingshus Fredagen den 29
Januari nästkommande år kl. II f. m Och förekomma dervid till
behandling följande ärenden:

1:0) Granskning af bolagets förvaltning och revisorernas
berättelse samt fråga om meddelande af ansvarsfrihet för den
förvaltning, som granskning undergått;

2:0) Styrelsens förslag till ändring af den ersättning, som

bör utgå till revisorerna;
sd 3:0) Förslag till ändring af reglementet i hvad det afser
sättet för brandsyners verkställande;
| 4:0) Val af tvänne ledamöter i Styrelsen för en tid aftvå¬
— år i stället för orsa, som fåro I Johan Broman och Kyrkovär¬

den Johan Pettersson, som läro i tur att afgå, äfvensom af tre
; suppleanter; samt
> > 5:0o) Val af tre revisorer för granskning af bolagets räken¬
skaper och förvaltning under innevarande brandstodsår jemte ut¬
seende af lika antal ersättningsmän för dem.
t Umeå i Westerbottens läns Brandstodsbolags kontor den
I December 1903. f |

På Styrelsens vägnar:
Ludv. Schöning.
0. Th. Bergström.”