OCR Output

Kungörelser
år 1903.

Ser. B. | Landskansliet. | N:ris 190—193.

Uppläses i Burträsks sockens kyrka.

N:o 190. Sedan J. A. Bäckström härstädes anhållit om
förordnande för Kommissionslandtmätaren E. J. Hedman att
verkställa laga skifte å alla ägorna till ?/., mtl N:o 3 Bjurfors
eller Brattby i Burträsks socken, varder, jämlikt 13 8 i Kungl.
Maj:ts förnyade Nådiga Skiftesstadga den 9 November 1866, öf¬
rige delägare, dem förrättningen angå kan, härigenom förelagdt,

denna kungörelse blifvit i Burträsks sockens kyrka uppläst, hit
inkomma med yttrande, huruvida de förena sig med sökanden
i valet af förrättningsman; åliggande det Kronolänsmannen i or¬
ten att hit insända bevis om denna kungörelses uppläsande i
sagda sockens kyrka. : ;

Uppläses i Åsele sockens kyrka.

N:o 191. Hos Konungens Befallningshafvande hafva Manne
Forsgren, Grels Näslund och N. I. Hedberg uti en ingifven skrift
anhållit om fastställelse å ett skriften bilagdt förslag till förnyadt
reglemente för Stafseleåns flottningsförening; Och varder i anled¬
ning häraf den eller dem, hvilkas rätt kan varå af ärendet hbe¬
roende, härigenom förelagdt att sist inom tre veckor, efter det
denna kungörelse blifvit från predikstolen i Åsele sockens kyrka
uppläst, hit ingifva till Konungens Befallningshafvande stäldt
yttrande i anledning af ofvanberörda framställning, vid äfventyr
att dylikt yttrandes uteblifvande icke kommer att hindra ären¬

mn än ren ar SR (SE