OCR Output

Konungens Beallningshafvandes i Wästerhottens län
Kungörelser

år 1903.
Ser. B. | Landskansliet. — . | N:ris 188, 189.

Uppläses i Skellefteå sockens kyrka.

N:o 188. OC. O. Wikström och J. P. Pettersson hafva
härstädes anhållit om förordnande för v. Kommissionslandtmä¬
aren M. Mörtsell att verkställa laga klyfning å hemmanet ?/s2

varsder, jämlikt 13 $i Kungl. Maj:ts förnyade Nådiga Skiftesstadga
dem 9 November 1866, öfrige delägare, dem förrättningen angå
kam, härigenom förelagdt, att, vid äfventyr af talans förlust, inom
fjorton dagar, sedan denna kungörelse blifvit i Skellefteå sockens
kyrka uppläst, hit inkomma med yttrande, huruvida de förena
sig med sökandene i valet af förrättningsman; åliggande det Kro¬
noliänsmannen i orten att hit insända bevis om denna kuhgörelses
uppläsande i sagda sockens kyrka.

Uppläses i Skellefteå sockens kyrka.

N:o 189. Sedan J. A. BStåltz härstädes anhållit om
förordnande för v. Kommissionslandtmätaren M. Mörtsell att
verlkställa laga klyfning å hemmanet ”/s2 mtl N:o 3 litt. Ca i
Ragvaldsträsks by af Skellefteå socken, varder, jämlikt 13 83 i
Kumgl. Maj:ts förnyade Nådiga Skiftesstadga den 9 November
1866, öfrige delägare, dem förrättningen angå kan, härigenom
förelagdt, att, vid äfventyr af talans förlust, inom fjorton dagar,

läst, hit inkomma med yttrande, huruvida de förena sig med sö¬
kaniden i valet af förrättningsman; åliggande det Kronolänsman¬

Cd