OCR Output

kumpas bfilingshafandis i i Wisterboltens län
Kungöre lser

år 1908. i
Ser. B. | > Landskansliet. | N:o 187.

Utsi i kyrkorna inom Tärna, Stensele, Sorsele, Lycksele, Malå, Norsjö,
Degerfors, Vännäs och Umeå socknar samt Umeå stad.

N:o 187. Hos Konungens Befallningshafvande har Umeå
Flottningsförening uti en ingifven skrift anhållit om fastställelse
å ett skriften bilagdt förslag till förnyadt reglemente för flottnings¬
: föreningen; Och varder i anledning häraf den eller dem, hvilkas
rätt kan vara af ärendet beroende, härigenom förelagdt, att sist
inom tre veckor, efter det denna kungörelse blifvit från predik¬
stolen i ofvannämnda socknars kyrkor uppläst, hit ingifva till Ko¬
nungens Befallningshafvande stäldt yttrandei anledning af ofvan¬
berörda framställning, vid äfventyr, att dylikt yttrandes uteblif¬
vande icke. kommer att hindra ärendets afgörande i befintligt
skick; kommande ansökningshandlingarne under tiden att hos
| Konungens Befallningshafvande hållas vederbörande tillhanda;
åliggande det vederbörande länsmän och magistraten i Umeå stad
att befordra denna kungörelse till uppläsning i respektive kyrkor
samt däröfver hit insända bevis.

Umeå, i Landskansliet, den 23 November 1903. ;

Jesper Crusebjörn.
Arv. Almqvist.

Umeå 1903. Aktiebolaget Umeå Tryckerier.