OCR Output

2

laga kraftvunna utslag den 18 sistlidne Juli” föreskrifna vägdel¬
ning inom Degerfors väghållningsdistrikt, så varder, jämlikt 38
$ i lagen angående väghållningsbesvärets utgörande på landet
den 23 Oktober 1891, öfrige vederbörande, dem förrättningen
angå kan, härigerom förelagdt, att, vid äfventyr af talans för¬
lust, inom tolf dagar, sedan denna kungörelse blifvit i Degerfors
sockens kyrka uppläst, hit inkomma med yttrande, huruvida
de förena sig med sökandene i valet af förrättningsman; ålig¬
gande det Kronolänsmannen i Degerfors distrikt att hit insända
bevis om denna kungörelses uppläsande i sagde sockens kyrka.

Umeå, i Landskansliet, den 13 November 1903.

Jesper Crusebjörn.
Arv. Almqvist.

EAA FR EE KSR AN GR 6 ör AA LG LR 10 CR red Rs MA AN AA LA AR TRES JR OL IDR Air RA LL DÄRI AR LR RA Ait BN, BS LR IA ROR AIR MR RN RRD FÖRE RSA IRENE JNA BE KA ER HA FÖR Ag RS Ra SIA RAG RS AA CN

Umeå 1903, Aktiebolaget Umeå Tryckerier.