OCR Output

ST SENENESR ON

Kungörelser
år 1908.
Ser. B. | — Landskansliet | N:ris 185, 186.

Uppläses i Burträsks sockens kyrka.

N:o 185. Sedan e. Jägmästaren Vilh. Ålund för Aktiebolaget
Robertsfors i anledning af väckt fråga om sänkning af Stora Tall¬
träsket i Burträsks socken härstädes anhållit om förordnande för
Kommissionslandtmätaren Bertil Lagerqvist till förrättande :'af
sådan syn, som omförmäles i 29 8 i lagen om dikning och annan
afledning af vatten den 20 Juni 1879, varder i anledning häraf
öfrige delägare, dem förrättningen angå kan, härigenom före¬
lagdt, att, vid äfventyr af talans förlust, inom fjorton dagar,
efter det denna kungörelse blifvit i Burträsks sockens kyrka upp¬
läst, hit inkomma med yttrande, huruvida de förena sig med
sökanden i valet af förrättningsman; åliggande det Kronoläns¬
mannen i Burträsks distrikt att hit insända bevis om kungörelsens
uppläsande i sagde sockens kyrka.

Uppläses i Degerfors sockens kyrka.

för 0 186. Enär dels Degerfors härads vägstyrelse, dels Dispo¬
nenten A. Åström för egen del och för Sandviks Ångsågs Aktiebo¬
lag, dels Inspektoren P. Carlson för Holmsunds Aktiebolag samt
dels ÅA. Nordvall, Olof Olofsson, Nils Nilsson, Anders Persson,
Israel Israelsson, Johan Olofsson, E. Boström, Per Jacobsson,
Oskar Holmström, Per Eriksson, Nils Eriksson, Maria Backman,
Ol. Joh. Johansson och O. J. Johansson j:or härstädes anhålltt
om förordnande för Landtmäteriauskultanten G. A. Snellman att
verkställa den genom Konungens Befallningshafvandes numera