OCR Output

2

med yttrande, huruvida de förena sig med sökanden i valet af
förrättningsman; åliggande det kronolänsmannen i Degerfors di¬

strikt att hit insända bevis om. denna -kungörelses uppläsande i

sagde sockens kyrka.
Umeå, i Landskansliet, den 7 November 1903,

På Landshöfdinge-Ämbetets vägnar:
Arv. Almqvist. Carl Bergström.

SERENA IR RN DR) AL JR LR BALK AR

Umeå 1903, Aktiebolaget Umeå Tryckerier.