OCR Output

CN
i

Konungens Befallningshatvandes 1 Wästerbottens lan
Kungörelser
år 1903.
nn Landskansliet. N:ris 183, 184.

a Salkere VA Or

Uppläses i Norsjö sockens kyrka.

N:o 183. Sedan J. P.J onsson, Karl Lindqvist och P. A. Sjögren
i uppgifven egenskap af delägare i företag för sänkning af sjön
Rökträsket i Norsjö socken härstädes anhållit om förordnande för

nan afledning af vatten den 20 Juni 1879, varder i anledning

förelagdt, att, vid äfventyr af talans förlust, inom fjorton da¬
gar, efter det denna kungörelse blifvit i Norsjö sockens kyrka
uppläst, hit inkomma med yttrande, huruvida de förena sig med
sökandene i valet af förrättningsman; åliggande det Kronoläns¬
mannen i Norsjö distrikt att hit insända bevis om kungörelsens
uppläsande i sagde sockens kyrka.

Uppläses i Degerfors sockens kyrka.

N:o 184. Sedan C. Wästerberg härstädes anhållit om för¬
ordnande för Kommissionslandtmätaren T. Bergman att verk¬
ställa laga skifte på alla ägorna till hemmanet ”/16 mtl N:o 1
Högås i Degerfors socken, varder, jämlikt 13 $& i Kungl. Maj:ts
förnyade Nådiga BSkiftesstadga den, 9 November 1866, öfrige
delägare, dem förrättningen angå kan, härigenom förelagdt, att,
vid äfventyr af talans förlust, inom tolf dagar, sedan denna kun¬
görelse blifvit i Degerfors sockens kyrka uppläst, hit inkomma

Ro Sör Sr RR SR an RN AR erna EE SE En Sr ga EA SÅ