OCR Output

2

det kronolänsmannen i Byske distrikt att hit insända bevis om
denna kungörelses uppläsande i sagde sockens kyrka.

Uppläses i kyrkorna inom Åsele lappmarks tingslag.
N:o 182. På begäran intages följande
| »Kungörelse,

, RR Genom exekutiv auktion, som lördagen den 5 nästa De¬
cember kl. 12 på dagen förrättas uti Åsele lappmarks tingslags
tingshus uti Åsele, kommer Jonas Konrad Gustafssons, Anna
Vilhelmina Gustafsdotters, Hulda Emelinda Gustafsdotters och
Gustafva Maria Gustafsdotters tillhopa egande ”/so mtl N:o 1
Skansholm i Vilhelmina socken, med derå uppförda åbyggnader,
att till den högstbjudande försäljas.

» CÅ hemmanet, som saluvärderats till 2,500 kronor, utsås
vanligen 2 tunnor korn och 2 tunnor potatis samt vinterfödas
1 häst, 3 kor och 5 småkreatur.

. Westerbottens läns lappmarksfögderis kronofogdekontor den
16 Oktober 1903. ST
| ; ÖB,
Bertil Helleberg.» |

Umeå, i Landskansliet, den 30 Oktober 1903.

järn

Jesper Crusebjörn.
Arv. Almqvist.

BE FE RNE: SLADE DL DL NGT OK NES SON ON al SIR SR SN sr VN AR AN VR NV NER SIV SINN NY WRAS NS KS ITRI LV) BAN NN RTR OTRS

” Umeå 1903, Aktiebolaget Umeå Tryckerier.