OCR Output

Konungens befallnimeshalvandes 1 Wisterhottens län
Kungörelser

år 19038.
Ser. B. Landskansliet. | N:ris 180—182.

TRATT TEVA DV SERA NE ERNA

Uppläses i Bjurholms sockens kyrka.

N:o 180. Sedan Eric August Johansson härstädes anhållit
om förordnande för Kommissionslandtmätaren Magnus Bergstedt
att verkställa laga delning å alla ägorna till hemmanen 4 seland
N:o 1 Aborrfors och 1 !/2 seland N:o 1 Luståker i Bjurholms
socken, varder, jämlikt 13 $i Kungl. Maj:ts förnyade Nådiga Skiftes¬
stadga den 9 November 1866, öfrige delägare, dem förrättningen
angå kan, härigenom förelagdt, att, vid äfventyr af talans för¬
lust, inom fjorton dagar, sedan denna kungörelse blifvit i Bjur¬
holms sockens kyrka uppläst, hit inkomma med yttrande, huru¬
vida de förena sig med sökanden i valet af förrättningsman;
åliggande det kronolänsmannen i Bjurholms distrikt att hit insända
bevis om denna kungörelses uppläsande i sagde sockens kyrka.

Uppläses i Byske sockens kyrka.

N:o 181. Amos Äström och M. P. Söderström hafva här¬
städes anhållit om förordnande för v. Kommissionslandtmätaren
M. Mörtsell att verkställa laga klyfning å hemmanet !/s mantal
N:o 1 litt. Aa i Afva by af Byske socken; Och varder,
Jämlikt 13 $ i Kungl. Maj:ts förnyade Nådiga Skiftesstadga
den 9 November 1866, öfrige delägare, dem «förrättningen
angå kan, härigenom förelagdt, att, vid äfventyr af talans förlust,
inom fjorton dagar, sedan denna kungörelse blifvit i Byske soc¬
kens kyrka uppläst, hit inkomma med yttrande, huruvida de
förena sig med sökandene i valet af förrättningsman; åliggande