OCR Output

2

förelagdt, att, vid äfventyr af talans förlust, inom fjorton dagar,
efter det denna kungörelse blifvit i Norsjö sockens kyrka upp¬
läst, hit inkomma med”yttrande, huruvida de förena sig. med
sökandene i valet af förrättningsman; åliggande det Kronoläns¬
mannen i Norsjö distrikt att hit insända bevis om denna kun¬
görelses uppläsande i sagde sockens kyrka.

N:o 178. Enligt härstädes gjord anmälan har Umeå Flott¬
ningsförening till föreningens syssloman utsett Hofrätts e. 0.
Notarien B. Magnét.

Uppläses i kyrkorna inom Skellefteå tingslag.
+
N:o 179. Författningsenligt intages följande

»Kungörelse.

Genom exekutiv auktion, som förrättas i Skellefteå tings¬
hus Måndagen den 16 instundande November klockan 12 på
dagen, försäljes Per Marklund tillhöriga 1782 "mtl NIO EE JOINT
Jörns socken med åbyggnader.
Å hemmanet, som saluvärderats till 1,200 kronor, finnes
ej någon öppen jord, hvarföre afkastningen utgöres endast af
grässlåtter, som i allmänhet belöper sig till cirea 11 skrindor hö
årligen. |
Skogen lemnar endast vedbrand och ej något till afsalu.
De, hvilka hafva fordran, som bör ur egendomen gäldas,
eller annan rätt, som skall vid auktionen iakttagas, ega att der¬
vid sin rätt bevaka.
Skelletteå i Kronofogdekontoret den 7 Oktober 1903.
Rod

Arthur Ortman.>
Umeå, i Landskansliet, den 16 Oktober 1903.

Nr a På 'Landshöfdinge-Ämbetets 'vägnarr: oro |
Arv. 4 lImq vist. Carl Bergström.

Umeå 1903, Aktiebolaget Umeå Tryckerier.