OCR Output

Konunceens Befallnmosshafvandes.1 Wästerbottens län
Kungörelser

år 1903. a

Ser. B. | Landskansliet. N:ris 176—179.

RS DEPLEI ENA "ån

Uppläses i Norsjö sockens kyrka.

N:o 176. BE. A. Grahn, Jacob Holm, Olof Holm, C. E.
Lidström och Erik Granström i uppgifven egenskap af delägare
i företag för sänkning af sjön Lilla Raggsjön i Norsjö socken
hafva anhållit om förordnande för Kommissionslandtmätaren J.
0. A. Sohlberg till förrättande af sådan syn, som omförmäles i
29 8 i Lagen om dikning och annan afledning af vatten den 20
Juni 1879; Och varder i anledning häraf öfrige delägare, dem
förrättningen angå kan, härigenom förelagdt, att, vid äfventyr af
talans förlust, inom fjorton dagar, efter det denna kungörelse blifvit
i Norsjö sockens kyrka uppläst, hit inkomma med yttrande,
huruvida de förena sig med sökandene i valet af förrättningsman;
åliggande det Kronolänsmannen i Norsjö distrikt att hit insända
bevis om kungörelsens uppläsande i sagde sockens kyrka.

Uppläses i Norsjö sockens kyrka.

N:o 177. Sedan handelsfirman Sidenmark & C:o genom
Joh. Lindqvist, Erik Ström, G. O. Lindgren, Erik Granström,
Olof A. Forsgren, Jacob Holm, Olof Holm, Israel Grahn och
Johan Lundström i uppgifven egenskap af delägare i företag för
sänkning af sjön Stora Raggsjön i Norsjö socken härstädes an¬
hållit om förordnande för Kommissionslandtmätaren J. O. A.
Sohlberg till förrättande af sådan syn, som omförmäles i 29 8
i Lagen om dikning och annan afledning af vatten den 20 Juni
1879, varder öfrige delägare, dem förrättningen angå kan, härigenom