OCR Output

2

.b) Stallbyggnad af resvirke, under spåntak, inredd med
varmtak och dörr, men utan golf.
Å hemmanet, som värderats till 200 kronor, utsås vanli¬
gen !/a hl. korn och !/s hl. potatis.
De, hvilka hafva fordran, som bör ur egendomarne gäldas,
eller annan rätt, som skall vid auktionen iakttagas, äga att sin
rätt därvid bevaka.

Umeå fögderis kronofogdekontor den 1 Oktober 1903.
| | J.A. Hanson.»
Umeå, i Landskansliet, den 9 Oktober 1903.

Jesper Crusebjörn.
Arv. Almqvist.

> SRA RR AP 08 RE mr” FREE SR TES PS NN Nn

BURRE LR SR BL LER Lb EDT st Sönd MER MT DE NES NINE DS RT Sör BE: Br VOR DG SA AAA ERE RR a RIGA: DE BÄR RR BE BE BAR IVB NB TRA RN BT BEA BROR KAN

Umeå 1903, Aktiebolaget Umeå Tryckeriez.