OCR Output

Konungens Betallnmoshalvandes I Wästerboltens Fn
Kungörelser

år 1903.

Ser. B. | Landskansliet. | N:ris 174, 175.

Uppläses i kyrkorna uti Säfvars, Bygdeå, Degerfors och Burträsks socknar.

man för Säfvar älfs flottningsförening blifvit utsedd juris kandi¬
daten Bertil Magnét.

Uppläses i kyrkorna inom Umeå tingslag.
N:o 175. På begäran intages följande

Kungörelse.

Genom exekutiv auktion, som Måndagen den 23 nästin¬
stundande November kl. 12 på dagen förrättas uti Umeå härads
tingshus, komma följande inom Umeå socken belägna hemmans¬
delar att till den högstbjudande försäljas:

1:0) Carl Faltins egande !/2se mtl N:o 2 Kroksjö jämte
hälften af nedannämnda, därå uppförda byggnader:

a) Boningshus af timmer under spåntak, inrymmande en¬
dast ett rum samt förstuga af resvirke;

b) Stallbyggnad af resvirke, under spåntak, inredd med
varmtak och dörr, men utan golf.

hemmanet, som värderats till 200 kronor, utsås vanli¬
gen tabl. körp och !/2 hl. potatis.

2:0) Erik Erikssons egande !/2se mtl N:o 2 Kroksjö jämte
hälften af nedannämnda, därå uppförda byggnader:

a) Boningshus af timmer, under spåntak, inrymmande en¬
dast ett rum samt förstuga af resvirke;