OCR Output

Ai

(

nål antog Wi ohneniede

'|
| i
sp id
i

I
;
Uppläsesl i) Löfångers sockens kyrka. |)

>

2

2

lj 1 enstufid Jofas Forn och A. A>Bränn¬
ström härstä ahkällit Om förord nd8sFöra Kommissionslandt¬
mätaren M. Bergstedt att verkställa "låga klyfning af Wes
mtl N:o 6 Selet i Löfångérs sockel Svarder, jämlikt 13 $ i
| KON SE Tan Nådiga Skiftesstadga gen-9- November ¬

1866 brrid i

felågare, dem förrätbäingen angå kan, kärigenom
förelagdt,-att;-vid-äfventyr-af.talans. förlust, inom fjorton dagar,
SARS | 4 Sö g : : 2 AR Ö ce | a ”
FÖRR oh a kalpgng ee br vat år MAGAR GRrn, Ore kyrka upp
0 läst, mt inkomma..med: yttrande, Huruvida de förena sig med
Ae SÖ and ne å valet af. förrättningsman; åliggande det Kronoläns¬
ma C NE Ort SOUP insända bevis? dm döma kungörelses
> OM t 219 JAR AHA Ka K lt Le O & 2 FR | så FRÄAO +3 C I T [föl RA
uppläsande i. dKOTs kyrka ska siter Ja BIT UN fer
NR Jbeslotot Morsorisd sylt dee stötas HF sö
Jaslqqu Irvlild oelstögar Sh Job 199 wsocb omar tror
dob Its »emmmmmseröt ob mo vUpplass i Wilhelmiiaisockensdiyrkan, fier: d

> MÄNMEREL 173 Sedan Dals Aktisebölag härstädes analt: ön
förordnande för Kommissionslardtmätaren Johan Fre Hk Jos
hanson att verkställa ägostyckning å hemmanet !/es mtl N:o 1
Marsvik i Wilhelmina socken, varder, jämlikt 13 81 Kungl. Maj:ts
förnyade NådigaSkiftésstadga den 9 November 1866, öfrige delägare,
— dembförrättningemangå kan, härigenom förelagdt, att, vidäfventyr af
talanskförlustrinomitjuguen: dagar, sedan; denna kungörelse blifvi
i Wilhelmina sockens, kyrka uppläst, hit, inkomma med yttrande

ve
sz

I

i

—— hurävidal-derförena sig med sökanden ä valet af förrättningsman;,

— åliggånde:-det Kronolänsmannen i orten; att hit insända bevis om.
denna ;kungörelses: uppläsavde i sagda sockens;kyrkas Lun amn

PES Umeå, i Tandskansliet, dew:26:-Seéptember.1908. 7'asvte

Fas LERA
5

a Sön » ÅA É
BNOGON AE OJO : f
rida

FOTO I MORA ÄRA SEN Tä
/ 5 (KE DR

. BITEST ÖP TALTYGNIR, JU HBT

sbate 4. obassöl
; a
LO RDOe

RA

Umeå 1903, Aktiebolaget Umeå Tryckerier.