OCR Output

Konungens Befallningshalvandes i Wästerboltens län
Kungörelser
ÖN

Ser. B. | Landskansliet. N:ris 170—173.

EERO

MEDIN Ua

Uppläses i kyrkorna inom Fredrika, Åsele, Wilhelmina, Stensele, Lycksele,
Örträsks, Bjurholms och Nordmalings socknar.

N:o 170. Jämlikt 16 8i Kungl. Flottningsstadgan varder okände vd
ägaren till 118 st. omärkta sågtimmer, som under årets flottning |
i Öre älf anträffats och tillvaratagits, härigenom förelagdt, att d
inom trettio dagar efter det denna kungörelse blifvit uppläst, :
härstädes sig anmäla, vid äfventyr, om det försummas, att det
tillvaratagna virket eljes säljes, åliggande vederbörande länsmän
att hit inkomma med uppläsningsbevis.

Uppläses i Malå sockens kyrka.

N:o 171. Firman A. Markstedt & Söner har härstädes
anhållit om förordnande för Kommissionslandtmätaren J. Geze¬
lius att verkställa ägostyckning å Brännlunds och Stenbacka
skifteslag i Malå socken; Och varder, jämlikt 13 $i Kungl. Maj:ts
förnyade Nådiga Skiftesstadga den 9 November 1866, öfrige delä¬
gare, dem förrättningen angå kan, härigenom förelagdt, att, vid
äfventyr af talans förlust, inom tjuguen dagar, sedan denna
kungörelse blifvit i Malå sockens kyrka uppläst, hit inkomma
med yttrande, huruvida de förena sig med sökanden i valet
af förrättningsman; åliggande det Kronolänsmannen i orten
att hit insända bevis om denna kungörelses uppläsande i sagda
sockens kyrka. | |