OCR Output

;
| ;

Konungens befallninoshalvandes 1 Wästerbottens län
Kungörelser

år 1903.

EN | Landbkansiiot. N:ris 160—164.

N:o 160. "Till vederbörlig kännedom intages följande
»>»Kungörelse,

Vid laga skifte å alla egor till kronohemmanet !/,, mtl
Slagnäs N:o 1 i Sorsele socken, hvilket skifte blifvit denna dag
af Lycksele tingslags Egodelningsrätt till efterrättelse faststäld,
har beträffande ståndskogsligqviden blifvit bestämdt, att ersättnin¬
gen skall beräknas i penningar, men utgå i träd efter öfverens¬
komna priser, att afverkas inom tre år från det delegarne tillträdt
sina egolotter, hvarefter liqviden så uppgjorts, att J. E. Renström,
Litt. A, berättigats afverka för 129 kr. 67 öre å J. O. Perssons
skifte Litt. D, Eva Charlotta Johansson, Litt. B, för dels 271
kr. 85 öre å J. O. Perssons skifte Litt, D och dels 253 kr. 88
öre å Seth Erik och Albanus Jakobssons skifte Litt. C, och Nils
Burman, Litt. E, för 57 kr. 77 öre å J. O. Perssons skifte Litt. D.

Lycksele tingsställe den 27 Augusti 1903.
På Egodelnings-Rättens vägnar:

Birger Liljedahl. >

Uppläses i Lycksele, Örträsks och Bjurholms socknars kyrkor.
N:o 161. På begäran intages följande

»Kunrgörelse.

På grund af Konungens Befallningshafvandes förordnan¬
de håller undertecknad jämlikt Kungl. Flottningsstadgan den 30