OCR Output

4

P. V. Gawell att verkställa laga skifte å alla ägorna till hem¬
manet '!/e. mantal Boliden N:o 1 i Norsjö socken; Och varder,
jämlikt 13 $ i Kungl. Maj:ts förnyade Nådiga ”Skiftesstadga
den 9 November 1866, öfrige delägare, dem förrättningen
angå kan, härigenom förelagdt, att, vid äfventyr af talans förlust,
inom fjorton dagar, sedan denna kungörelse blifvit i Norsjö soc¬
kens kyrka uppläst, hit inkomma med yttrande, huruvida de
förena sig med sökandene i valet af förrättningsman; åliggande
det kronolänsmannen i Norsjö distrikt att hit insända bevis om
denna kungörelses uppläsande i sagde sockens kyrka.

Uppläses i Löfångers sockens kyrka.

N:o 159. Sedan J. O. Dyr härstädes anhållit om förord¬
nande för vice kommissionslandtmätaren Helmer Huss att verk¬
ställa ägostyckning af kronoskattehemmanet ?3/128 mantal N:o 1
Broträsk i Löfångers socken, varder, färntkt. 13 $ i Kungl:
Maj:ts förnyade Nådiga Skiftesstadga den 9 November 1866, öfrige
delägare, dem förrättningen angå kan, härigenom förelagdt, att, vid
äfventyr af talans förlust, inom fjorton dagar, sedan denna kun¬
görelse blifvit i Löfångers sockens kyrka uppläst, hit inkomma
med yttrande, huruvida de förena sig med sökanden 1 valet af
förrättningsman, åliggande det kronolänsmannen i Löfångers di¬
strikt att hit insända bevis om denna kungörelses uppläsande i
sagde sockens kyrka.

Umeå, i Landskansliet, den 24 Augusti 1903.

Jesper Crusebjörn.
John Falk.

Umeå 1903, Aktiebolaget Umeå Tryckerier.