OCR Output

é 3
åliggande det kronolänsmannen i Wilhelmina distrikt att hit in¬
sända bevis om denna kungörelses uppläsande i sagde sockens
kyrka. :

Uppläses i Wilhelmina sockens kyrka.

N:o 156. Efter det D. Wallin härstädes anhållit om för¬
ordnande för kommissionslandtmätaren M. Bergstedt att från
hemmanet '?/e« mantal N:o 3 litt. C b Siksjönäs i Wilhelmina
socken utbryta sökanden af nämnda hemman tillhöriga !/e+ mtl,
så varder, jämlikt 13 $ i Kungl. Maj:ts förnyade Nådiga Skiftes¬
stadga den 9 November 1866, öfrige delägare, dem förrättningen |
angå kan, härigenom förelagdt, att, vid äfventyr af talans förlust,
inom tjuguen dagar, sedan denna kungörelse blifvit i Wilhelmina
sockens kyrka uppläst, hit inkomma med yttrande, huruvida de
förena sig med sökanden i valet af förrättningsman; åliggande
det kronolänsmannen i Wilhelmina distrikt att hit insända bevis”
om denna kungörelses uppläsande i sagde sockens kyrka.

on RR rr

Uppläses i Skellefteå sockens kyrka.

N:o 157. Alldenstund 0. D. Dahlberg härstädes anhållit
om förordnande för kommissionslandtmätaren J. O. A. Sohlberg
att uppgå rågångarna omkring första skiftet till sökandens hem¬
man litt. E a !/s2 mantal N:o 9 Norrböle i Skellefteå socken, så
varder, jämlikt 13 $ i Kungl. Maj:ts förnyade Nådiga Skiftes¬
stadga den 9 November 1866, öfrige delägare, dem förrättningen
angå kan, härigenom förelagdt, att, vid äfventyr af talans förlust,
inom fjorton dagar, sedan denna kungörelse blifvit i Skellefteå
sockens kyrka uppläst, hit inkomma med yttrande, huruvida de
förena sig med sökanden i valet af förrättningsman; åliggande
det kronolänsmannen i Skellefteå norra distrikt att hit insända
bevis om denna kungörelses uppläsande i sagde sockens kyrka.

Uppläses.i Norsjö sockens kyrka.

N:o 158. Lars Westermark och Lars Lindgren hafva här¬
städes anhållit om förordnande för vice kommissionslandtmätaren