OCR Output

2

De, hvilka hafva fordran, som bör ur egendomen gäldas,
eller annan rätt, som skall vid auktionen iakttagas, ega att sin
rätt dervid bevaka.

Umeå fögderis Kronofogdekontor den 17 Augusti 1903.
e. f.
Arthur Ortman.»

Uppläses i Wilhelmina sockens kyrka.

N:o 154. O. D. Persson har härstädes anhållit om för¬
ordnande för kommissionslandtmätaren M. Bergstedt att verk¬
ställa utbrytning af sökandens andel i kronoskattehemmanet !9/.,
mantal N:o 3 litt. C b Siksjönäs i Wilhelmina socken och att
i sammanhang därmed uträkna skattetalet å samma andel; Och
varder, jämlikt 13 8 i Kungl. Maj:ts förnyade Nådiga Skiftes¬
stadga den 9 November 1866, öfrige delägare, dem förrättningen
angå kan, härigenom förelagdt, att, vid äfventyr af talang för¬
lust, inom tjuguen dagar, sedan denna kungörelse blifvit i Wil¬
helmina sockens kyrka uppläst, hit inkomma med yttrande, huru¬
vida de förena sig med sökanden i valet af förrättningsman;
åliggande det kronolänsmannen i Wilhelmina distrikt att hit in¬
sända bevis om denna kungörelses uppläsande i sagde sockens kyrka.

Uppläses i Wilhelmina sockens kyrka.

N:o 155. Sedan J. O. Anderssån härstädes anhållit om
förordnande för vice kommissionslandtmätaren S. J. Johanson
att verkställa laga klyfning å hemmanet '/s«« mantal N:o 1 Lax¬
bäcken i Wilhelmina socken, så varder, jämlikt 13 $i Kungl. Maj:ts
förnyadeNådigaSkiftesstadga den 9 November 1866, öfrige delägare,
dem förrättningen angå kan, härigenom förelagdt, att, vid äfventyr af
talans förlust, inom tjuguen dagar, sedan denna kungörelse blifvit
1 Wilhelmina sockens kyrka uppläst, hit inkomma med yttrande,
huruvida de förena sig med sökanden i valet af förrättningsman;

LS
FENA
EEE ESSEN RER Rn än An