OCR Output

4
3

Konungens Befallningshalvandes I Wisterbottens län
Kungörelser

år 1903.

Ser. B. | Landskanslist. | N:ris 152—159.

DEF

Uppläses i kyrkorna inom Åsele tingslag.
N:o 152. Härigenom offentliggöres följande

»Kungörelse.

Att uppå ansökan af Gästgifvaren N. C. Edin i Åsele
- Länsstyrelsen i Umeå af anförda orsaker förklarat, att den exe¬
kutiva auktion, som utlysts att hållas i tingshuset i Åsele den
31 i denna månad å Edins utmätta fastighet 5/,, mantal Skol¬
bordet N:o 1 i Åsele socken, skall tillsvidare inställas, varder
härigenom ”'kungjordt.

Lycksele i Kronofogdekontoret den 20 Augusti 1903.
| Nils Kruse.>

Uppläses i kyrkorna inom Umeå tingslag.
N:o 153. På begäran intages följande

KH unftSörelse.

Genom exekutiv auktion, som Måndagen den 5 instundande
Oktober kl. 12 på dagen förrättas i Umeå härads tingshus, kom¬
mer Johan Anderssons i Öhn tillhöriga, från ?/, mantal N:o 3
Öhn, Umeå socken, afsöndrade tomtlägenhet att till den högst¬
bjudande försäljas.

Å lägenheten, som värderats till 1 ,100 kronor, finnes ett
af timmer uppfördt, brädfodradt boningshus, indeladt i 2:ne rum
och förstuga, samt en uthusbyggnad af resvirke.