OCR Output

hållit om förordnande för kommissionslandtmätaren J. O. A.
Sohlberg - att verkställa laga delning af hemmanet ?!'/128 mantal
N:o 13 Östanbäck i Byske socken; Och varder, jämlikt 13 8 i
Kongl. Maj:ts förnyade Nådiga BSkiftesstadga den 9 November
1866, öfrige delägare, dem förrättningen angå kan, härigenom
förelagdt, att, vid äfventyr af talans förlust, inom fjorton dagar,
sedan denna kungörelse blifvit i Byske sockens kyrka uppläst,
hit inkomma med yttrande, huruvida de förena sig med sökan¬
dena i valet af förrättningsman; åliggande det kronolänsmannen
i orten att hit insända bevis om kungörelsens uppläsande i sagde
sockens kyrka. |

Uppläses i Bjurholms sockens kyrka.

N:o 115. 'Alldenstund E. O. Eriksson härstädes anhållit
om förordnande för kommissionslandtmätaren P. V. Gavell
att förrätta laga delning af sökandens och Frans Oskar Emanuels¬
sons gemensamt ägande torplägenhet N:o 1 Eriksborg, afsöndrad
från hemmanet N:o 1 Sunnanå i Bjurholms socken, så varder,
jämlikt 13 8 i Kongl. Maj:ts förnyade Nådiga Skiftesstadga den
9 November 1866, öfrige delägare, dem förrättningen angå kan,
härigenom förelagdt, att, vid äfventyr af talans förlust, inom
fjorton dagar, sedan denna kungörelse blifvit i Bjurholms soc¬
kens kyrka uppläst, hit inkomma med yttrande, huruvida de
förena sig med sökanden i valet af förrättningsman; åliggande
det kronolänsmannen i orten att hit insända bevis om kungörel¬
sens uppläsande i sagde sockens kyrka.

. Uppläses i Degerfors sockens kyrka.

N:o 116. Enär Carl J. Carlsson härstädes anhållit om
förordnande för kommissionslandtmätaren J. F. Johanson att för¬
rätta ägostyckning åhemmanet Litt. Be, ??/1280o mantal N:o 2 Ekorrsele
och ?/128 mantal N:o 1 Ekorrlund, eller tillhopa '”?/1280o mantali Deger¬
fors socken, så varder, jämlikt 13 $i Kongl. Maj:ts förnyade Nådiga