OCR Output

Uppläses i Bjurholms sockens kyrka.

N:o 112. G. P. Engman har härstädes anhållit om för¬
ordnande för kommissionslandtmätaren P. V. Gavell att, i sam¬
manhang med ägostyckning å sökandens hemman ?/128 mantal
N:o 2 Bastuträsk i Bjurholms socken, verkställa rågångsreglering
å sydöstra rågången af hemmanets 2:dra skifte, däremot Jonas
Lindqvist är rågranne; Och varder, jämlikt 13 $ i Kongl. Maj:ts
förnyade Nådiga Skiftesstadga den I November 1866, öfrige del¬
ägare, dem förrättningen angå kan, härigenom förelagdt, att, vid
äfventyr af talans förlust, inom fjorton dagar, sedan denna kun¬
görelse blifvit i Bjurholms sockens kyrka uppläst, hit inkomma
med yttrande, huruvida de förena sig med sökanden i valet af
förrättningsman; åliggande det kronolänsmannen i orten att hit
insända bevis om kungörelsens uppläsande i sagde sockens kyrka.

Uppläses i Säfvars sockens kyrka.

N:o 113. Sedan Knut Em. Lind, J. A. Boberg och Karl
Gust. Kriström härstädes anhållit om förordnande för v. kom¬
missonslandtmätaren 98. J. Johanson att verkställa utstakning
och rösläggning mellan Säfvar bys samfällighet, inom hvilken
byns gemensamma kvarnplats, »som af ålder varit>, är belägen,
och hemmanet ”?/s2 mantal N:r 18 Litt. Sa, första skiftets ägo¬
figurer N:ris 665, 666, 662, 663 och 664, varder, jämlikt 13 8i
Kongl. Maj:ts förnyade Nådiga Skiftesstadga den 9 November
1866, öfrige delägare, dem förrättningen angå kan, härigenom
förelagdt, att, vid äfventyr af talans förlust, inom tolf dagar,
sedan denna kungörelse blifvit i Säfvars sockens kyrka uppläst,
hit inkomma med yttrande, huruvida de förena sig med sökan¬
dena i valet af förrättningsman; åliggande det kronolänsmannen
i orten att hit insända bevis om kungörelsens IEPIANAS i Sag¬
de sockens kyrka. i

Uppläses i Byske sockens kyrka.

N:o 114. Johan Westermark och Olof Westermark samt
Mina Westermark och Teckla Westermark hafva härstädes an¬

-$