OCR Output

Komngen Befallninoshafvandes 1 Wästerhottens län ¬
Kungörelser

år 1903.

Ser Ä. Landskasliot. | N:ris 110—116.

Uppläses 1 Lycksele sockens kyrka.

N:o 110. BE. V. Lindgren, Johan Olofsson och Olof Olofs¬
son hafva härstädes anhållit om förordnande för kommissions¬
landtmätaren J. F. Johanson att förrätta laga skifte å alla ägor¬
na till Tannsele by i Lycksele socken; Och varder, jämlikt 138
i Kongl. Maj:ts förnyade Nådiga Skiftesstadga den 9 November
1866, öfrige delägare, dem förrättningen angå kan, härigenom
förelagdt, att, vid äfventyr af talans förlust, inom tjuguen dagar,
sedan denna kungörelse blifvit i Lycksele sockens kyrka upp¬
läst, hit inkomma med yttrande, huruvida de förena sig med
sökandena i valet af förrättningsman; åliggande det kronoläns¬
mannen i orten att hit insända bevis om kungörelsens upplä¬

. sande i sagde sockens kyrka.

Uppläses i Umeå sockens kyrka.

N:o 111. Enär Nils Strandgren härstädes anhållit om
förordnande för v. kommissionslandtmätaren M. Bergstedt att a
verkställa laga skifte å hemmanet Lindgård i Umeå socken, så
varder, jämlikt 13 $& i Kongl. Maj:ts förnyade Nådiga Skiftesstadga
den 9 November 1866, öfrige delägare, dem = förrättningen
angå kan, härigenom förelagdt, att, vid äfventyr af talans förlust,
inom åtta dagar, sedan denna kungörelse blifvit uti Umeå sockens
kyrka uppläst, hit inkomma med yttrande, huruvida de förena
sig med sökanden i valet>af förrättningsman; åliggande det
kronolänsmannen i Umeå norra distrikt att hit insända bevis
om kungörelsens uppläsande i sagde sockens kyrka.