OCR Output

N:o 109. Till vederbörandes kännedom intages följande:
>» ungoörelse.

På framställning af Kramfors Aktiebolag i Vesternorrlands
län har Konungens Befallningshafvande i Vesterbottens län genom
resolution den 15 September 1902 förordnat undertecknad att,
med biträde af Kronojägaren A. W. Westman i Afvaträsk och
Skiftesgodemannen Per Hablin i Bergvattnet såsom godemän,
hålla sådan syn, som omförmäles i 1 och 4 88 i Kungl. flott¬
ningsstadgan den 30 December 1880, å följande vattendrag i
Dorotea socken:

Storbäcken (Granbergs risbäck), Gitsån, Risbäcken (ofvan
Risbäck), Storbäcken (Risbäcks storbäck) samt Svensjöbäcken.

Denna förrättning har blifvit utsatt att börjas med sam¬
manträde hos Landbonden Per Kempe i Risbäck den 15 näst¬
kommande Juli kl. 8 f. m., och kallas härmed jord-, bro-, vat¬
tenverks- och fiskeegare samt andra, å hvilkas rätt ärendet kan
utöfva inflytande, att tillstädeskomma och anföra hvad de akta
nödigt.

Nyland den 23 Juni 1903.
A.E. Dandanell.>

Umeå, i Landskansliet, den 30 Juni 1903.

A. F. 0. Cederberg.

Arv. Almqvist.

Umeå 1903, Aktiebolaget Umeå Tryckerier.