OCR Output

Konungens Betallningshafvandes I Wäst uoftens kän
Kungörelser

år 1903.
Ser. B. | Landskansliet: | N:ris 108, 109.

; Uppläses i länets kyrkor.
N:o 108. På begäran intages följande:

»Kungörelse.

På grund af föreskriften i 8 9 uti gällande reglemente för
hästpremiering meddelas, att årets hästpremieringsmöten komma
att hållas i Lycksele den 7, i Norsjö den 9 och i Webomark
den 11 i nästkommande Juli och taga å hvarje ställe sin början
kl. ST Mm,

På grund af ofvan åberopade reglemente samt Kungl.
Stuteriöfverstyrelsens särskilda bestämmelser för Vesterbottens
län blifva endast hästar af nedannämnda slag föremål för pre¬
miering:

1:o0) af ädelt varmblodigt slag, såväl fullblod som halfblod,
och

2:0) af kallblodiga slag, endast hästar af den norska eller
nordsvenska typen.

Umeå den 22 Juni 1903.

På Vesterbottens läns Kungl. Hushållningssällskaps förvalt¬
ningsutskotts vägnar:

A. F. 0. Cederberg.
E. 0. Mångberg.>