OCR Output

4

N:o 107. Här intages följande:

» Vid laga klyfning å 3/16 mtl Drängsmark N:o:6 Litt. Fb
i Byske socken, hvilken förrättning den 30 Maj 1903 af Skel¬
lefteå tingslags Ägodelningsrätt faststälts, har angående stånd:
skogslikviden bestämts, att följande belopp skola utgifvas, nämli¬
gen af J. Andersson till Nils Pettersson 154 kronor 98 öre; af
Petter Westin till Nils Pettersson 3 kronor; af Gustaf Westin
till Nils Pettersson 2 kronor 18 öre; af K. J. Lundgren till Nils
Pettersson 34 kronor 59 öre, till Janne Lundqvist 32 kronor 16
öre, till Jöns Lundmark 237 kronor 65 öre, till K. J. Backman
6 kronor 38 öre, till Johan Lindmark 283 kronor 86 öre; och af
O. A.. Lundgren till Johan Lindmark 110 kronor 60 öre, till K.
J. Backman 286 kronor 56 öre och till L. A. Marklund 216 kro¬
nor 90 öre; att en del af likviden skall utgå i penningar och en
del i träd samt att likviden skall vara verkstäld inom två år
från ofvannämnda dag.

Ägodelningsrättens ordförande.»
Umeå, i Landskansliet, den 15 Juni 1903.

A. FE. O. Cederberg.
Arv. Almqvist.

Umeå 1903, Aktiebolaget Umeå Tryckerier.