OCR Output

O. E.: Andersson 78 kronor 81 öre; af Andrew Bergstén till K.
A. Andersson 119 kronor 32 öre, till D. G. Andersson 1 krona
30--öre; till Ki A. Nygren 76 kronor 1 öre och till O. V. An¬
dersson" 59. kronor 50 öre; af O. E. Andersson till Alfred Öh¬
lund 29 kronor 90 öre och till ägaren af Litt. Be 35 kronor 39
öre; af J. G. Gustafsson till Alfred Öhlund 6 kronor 44 öre och
till K. A.: Andersson 19 kronor 95 öre; af W. U. Lindgren till
K. A. Andersson 8 kronor 98 öre, till Alfred Öhlund 4 kronor
73 öre, till J. Carlsson 45 kronor 79 öre och till N. E. Wikström
8 kronor 18 öre; af Anders Bergstén till Alfred Öhlund 3 kro:
nor 60 öre och af Andrew Bergstén till Alfred Öhlund 44 kro¬
nor 34 öre, till G. O. Lundqvist 88 kronor 43 öre, till W. Lind¬
ström 5 kronor 48 öre och till K. A. N ygren 5 kronor 38 öre;
att en del af likviden skall utgå i penningar och en del med
träd; samt att likviden skall vara verkstäld inom tre år från
ofvannämnda dag.

Ägodelningsrättens ordförande.»

Nr

N:o 106. Författningsenligt kungöres följande:

» Vid laga klyfning å 5/., mtl Klöfverfors N:o 3 Litt. Ci
Byske socken, hvilken förrättning den 30 Maj 1903 af Skellefteå
tingslags Ägodelningsrätt faststälts, har angående ståndskogsli¬
kviden bestämts, att A. Westin betalar till Ö. Enqvist 874 kro¬
nor 96 öre och till P. A. Nyström 1 krona 85 öre och att P.
A. Nyström betalar till ägaren af Litt. Ca 121 kronor 8 öre;
samt att likviden skall utgå i penningar eller till en del med
träd och vara verkstäld inom tre år från ofvannämnda dag.

Ägodelningsrättens ordförande.»