OCR Output

öd

till Johan Persson 36 kronor 6 öre och till David Nilsson 31
öre; och att Albin Nilsson betalar till David Nilsson 11 kronor
78 öre; samt att likviden skall utgöras till en del med träd och
till en del med penningar inom två år från ofvannämnda dag.

Ägodelningsrättens ordförande.>

N:o 105. Författningsenligt meddelas följande:

> >Vid laga skifte å Åselets by i Jörns socken, hvilket skif¬
te den 30 Maj 1903 af Skellefteå tingslags Ägodelningsrätt fast¬
stälts, har angående ersättning för ståndskog bestämts, att föl¬
jande belopp skola utgifvas, nämligen af O. E. Andersson till J.
Carlsson 102 kronor 76 öre och till ägaren af Litt. Bl 557 kro¬
nor 58 öre; af G. O. Lundqvist 95 kronor 6 öre till J. Carlsson;
af Ytterstfors Trävaruaktiebolag till ägaren af Litt. Ad 449 kro¬
nor 70 öre och till J. Carlsson 220 kronor 41 öre; af V. E. Wik¬
ström till J. Carlsson 275 kronor 10 öre; af W. U. Lindgren till
K. A. Andersson 241 kronor 5 öre, till K. A. Nygren 2 kronor
83 öre, till A. Öhlund 303 kronor 26 öre, till J. Carlsson 23
kronor 7 öre och till K. A. Andersson 160 kronor 17 öre; af
Anders Bergstén till J. Carlsson 440 kronor 5 öre; af Anders
Bergstén till J. G. Gustafsson 135 kronor 57 öre, till J. Carls¬
son 89 kronor 79 öre, till W. Lindström 203 kronor 97 öre och
till K. A. Nygren 67 kronor 81 öre; af Ytterstfors Trävaruak¬
tiebolag till O. E. Andersson 59 kronor 98 öre; af Alfred Öh¬
lund till O. E. Andersson 30 kronor; af J. G. "Gustafsson till
K. A. Andersson 194 kronor 56 öre och till O. E. Andersson
18 kronor 44 öre; af Ytterstfors Trävaruaktiebolag till O. E.
Andersson 3 kronor 41 öre, till K. A. Nygren 6 kronor 61 öre,
till Alfred Öhlund 7 kronor 3 öre och till ägaren af Litt. Ba
4 kronor 13 öre; af N. E. Wikström till N. Lindström 15 kro¬
nor 68 öre, till O. E. Andersson 60 kronor 34 öre och till K.
A. Nygren 94 kronor 91 öre; af N. U. Lindgren till G. O. Lund¬
qvist 147 kronor 92 öre, till J. Carlsson 67 kronor 90 öre och
till O. V. Andersson 2 kronor 39 öre; af Anders Bergstén till

RR a LR sann ade ft Tr Ar AA rg ot Se ra