OCR Output

4

ocN:0: 102. - Till vederbörlig kännedom : offentliggöres = föl
jande: ;
»Vid laga klyfning å '!/, mtl Myckle N:o 7 Litt. G i
Skollefteå "socken, hvilken förrättning blifvit den 30 Maj 1903
af Skellefteå tingslags Ägodelningsrätt faststild, har angående
ersättning för ståndskog blifvit bestämdt, att Jonas Bergqvist
skall till Per Lindström betala 54 kronor 32 öre; samt att likvi¬

den skall utgå med penningar eller med träd inom tre år efter
ofvannämnda dag.

Ägodelningsrättens ordförande.»

N:o 103. Här intages följande till vederbörlig kännedom:

» Vid laga skifte å Bruträsks by i Skellefteå socken, hvil¬
ket skifte blifvit den 30 Maj 1903 af Skellefteå tingslags Ägo¬
delningsrätt faststäldt, har angående ersättning för ståndskog be¬
stämts, att Nils Westermark (Litt. A) och Nils Wiktor Wester¬
mark (Litt. B) skola till Jonas Stenlund (Litt. C) och Per Sten¬
lund (Litt. D) betala 1,463 kronor 73 öre; och att likviden skall
utgöras till en del med träd och till en del med penningar inom tre
år från ofvannämnda dag. |

Ägodelningsrättens ordförande.»

N:o 104. I enlighet med gällande föreskrift meddelas föl¬
jande;

> Vid laga skifte å Hedlunda by i Skellefteå socken, hvil¬
ket skifte blifvit den 30 Maj 1903 af Skellefteå tingslags Ägo¬
delningsrätt faststäldt, har angående ersättning för ståndskog be¬
stämts, att Johan Lundmark (Litt. B) till Johan Persson (Litt. A)
skall "betala 481. kronor 88 öre, att Albin Nilsson (Litt. OC) skall
till. Johan Persson betala 210 kronor 20 öre och till David Nils- ¬
son (Litt... D) 47 kronor 13 öre, att Johan Lundmark skall betala

+