OCR Output

3

skall utgöras med träd och verkställas inom fyra år från ofvan¬
nämnda dag.

Ägodelningsrättens ordförande.»

N:o 100. Här intages följande till vederbörandes känne¬
dom:

» Vid laga skifte å Ulriksbergs by i Jörns socken, hvilket
skifte blifvit den 30 Maj 1903 ar Skellefteå tingslags Ägodel¬
ningsrätt faststäldt, har angående ersättning för ståndskog be¬
stämts, att J. Berglund (Litt. D) skall till C. A. Olofsson (Litt.
A) betala 333 kronor 94 öre, att P. E. Nilsson (Litt. ':F) skall
betala till C. A. Olofsson 150 kronor 77 öre, till M:; Westin
(Litt. B) 486 kronor 37 öre, till O. Berglund (Litt. €C) 526 kro¬
nor 45 öre och till S. Sundqvist (Litt. E) 78 kronor 90 öre; att
likviden får utgå i penningar eller med träd och skall vara verk¬
stäld inom tre år från ofvannämnda dag.

Ägodelningsrättens ordförande.»

N:o 101. Författningsenligt meddelas följande:

» Vid laga klyfning å !/16 mtl Skråmträsk N:o 3 Litt. Ca
II i Skellefteå socken, hvilken förrättning blifvit den 30 Maj
1903 af Skellefteå tingslags Ägodelningsrätt faststäld, har angå¬
ende ersättning för ståndskog bestämts, att P. G. Persson skall
betala 291 kronor 83 öre till Sara Lundmark och 270 kronor
03 öre till Anders Lund; samt att likviden skall utgå med pen¬
ningar eller med träd inom två år efter ofvannämnda dag.

Ägodelningsrättens ordförande»