OCR Output

2

rättningsman,; åliggande det Kronolänsmannen i orten att hit in¬
sända bevis om kungörelsens uppläsande i sagda sockens kyrka.

N:o 98. Till vederbörlig kännedom kungöres följande: .

» Vid laga delning af alla ägorna till hemmanet Litt. E !/.
mtl Ersmark N:o 3 i. Skellefteå socken, hvilken förrättning blif¬
vit den 30 Mai 1903 af Skellefteå tingslags Ägodelningsrätt fast¬
stäld, har angående ersättning för ståndskog slikvid bestämts, att
till Johan Nilsson (Litt. Ed) skall betalas af Alfred Johansson
(Litt. Ba) 597 kronor 54 öre, af Johan Brännström (Litt. Eb) 36
kronor: 71 öre, af Maria Asplund (Litt. Ef) 11 kronor 7 öre, af
Johan Rönnström (Litt. Eg) 58 kronor 26 öre, af Jonas Bränn¬
ström” (Litt.” Eh) "9 kronor 953 öre, af Johan Andersson (Litt. Fi)
24 kronor 28 öre, att Ida Holmlund (Litt. Ec) skall betala till
Joha: '"Marklund”(Litt. Ek) 236 kronor 31 öre och till D. Wik¬
lunds änka (Litt El) 40 öre; samt att Johan Andersson (Litt. Ei)
skall betala till Fredrika Johansson (Litt. Ee) 22 kronor 42 öre,
till D. Wiklunds änka (Litt. El) 43 kronor 91 öre, till N. P.
Jonssons änka (Litt. Em) 38 kronor 51 öre, till J. D. Enberg
(Litt En) 78 kronor 88 öre och till D. Hedenström (Litt. Eo) 85
kronor 56 öre; samt att likviden skall utgöras till en del med
träd och till en del med penningar inom två år från ofvannämnda

Ägodelningsrättens ordförande.»

N:o 99. Till vederbörandes kännedom intages följande:

» Vid laga skifte å Falklidens by i Skellefteå socken, hvil¬
ket skifte blifvit den 30 Maj 1903 af Skellefteå tingslags Ägo¬
delningsrätt faststäldt, har angående ersättning för ståndskog be¬
stämts, att Johan Nilsson (Litt. A) skall till Per Nilsson (Litt. B)
för barrskog betala 98 kronor 66 öre och Per Nilsson skall till
Johan Nilsson för löfskog betala 130 kronor 69 öre, att likviden