OCR Output

Konungens Befallningshafvandes I Wasterhottens än
Kungörelser

är 1903.

Ser. B. Landskansliet. N:ris 96—197.

GEA = — amen R a

Uppläses i Nordmalings sockens kyrka.

N:o 96... Jonas Jenberg har härstädes anhållit om förord¬
nande för Kommissionslandtmätaren Tycho Bergman att förrät¬
ta utbrytning af sökandens torplägenhet från 1!/, seland N:o 1 Ny¬
åker i Nordmalings socken; Och varder, jämlikt 13 8 uti Kongl. Maj:ts
förnyade Nådiga Skiftesstadga den 9 November 1866, öfriga veder¬
börande, dem förrättningen angå kan, härigenom förelagdt, att, vid
äfventyr af talans förlust, inom tolf dagar, efter det denna kungö¬
relse blifvit i Nordmalings sockens kyrka uppläst, hit inkomma med
yttrande, huruvida de förena sig med sökanden i valet af för¬
rättningsman,; åliggande det Kronolänsmannen i: orten att hit
insända bevis om kungörelsens uppläsande i sagda sockens kyrka.

Uppläses i Bjurholms sockens kyrka.

N:o 97. Alldenstund Walf. Sandström och Arv. Lund¬
gren härstädes anhållit om förordnande för vice Kommissions¬
landtmätaren Magnus Bergstedt att förrätta klyfning af 1 seland
N:o 1 Norrnäs, Bjurholms socken, varder, jämlikt 13 3 uti Kongl.
Maj:ts förnyade Nådiga Skiftesstadga den 9 November 1866, öfrige
delägare, dem förrättningen angå kan, härigenom förelagdt, att, vid
äfventyr af talans förlust, inom fjorton dagar, efter det denna kun¬

yttrande, huruvida de förena sig med sökandena i valet af för¬

Kna Nr si SA RNE SER IG a AA