OCR Output

4

N:o 93. Här intages följande till vederbörandes känne¬
dom:

» Vid den 11 Maj 1903 af Umeå tingslags Egodelningsrätt
faststäld laga klyfning å ?'/25s mtl Hössjö N:o 7 har genom för¬
ening om ståndskogsliqvid bestämts, att egaren till ?”/,,, mtl
Oskar Jonsson eger att af egaren till lika skattetal Anders Bo¬
ström utbekomma 130 kronor 47 öre samt att egaren till ?7/1024
mtl Olof Sandberg eger att utbekomma af Boström 178 kronor
45 öre och af egaren till ?7/,,,, mtl Erik Sandberg 78 kronor
66 öre, hvilka belopp erhållas genom afverkning å annans ego¬
lott inom två år från nämnde dag.

På Egodelnings-Rättens vägnar:
Axel Reuterskiöld.»

N:o 94. Författningsenligt kungöres följande:

»Vid den 11 Maj 1903 af Umeå tingslags Egodelnings¬
rätt faststäld laga klyfning å ”””/s7z60 mtl Hössjö N:o 5 har ge¬
nom förening bestämts, att egaren till !/., mtl Jonas Sandström
skall till Erik Persson Edlund och Gustaf Gradin såsom egare
den förre till !93/5760 mtl och den senare till !/s2 mtl utgifva 223
kronor 14 öre i ersättning för SEERUSkog inom ett halft år från
nämnde dag.

På Egodelnings-Rättens vägnar:
Axel Reuterskiöld.»

N:o 95. Till vederbörlig kännedom offentliggöres följande:

Vid den 9 Maj 1903 af Nordmalings och Bjurholms
tingslags Egodelningsrätt faststäld laga klyfning å ! /s mtl Brax¬
sele N:o 2 har genom förening om ståndskogsliqvid bestämts, att