OCR Output

|

Konungens Betlingslafvandes L Wästerhottens län
Kungörelser

år 1903.
Ser. B. | Ländskansliot | N:ris 88—95.

Uppläses i Degerfors sockens kyrka.

N:o 88. Sandviks Ångsågs Aktiebolag, C. Hägglund och G.
L. Tegström hafva härstädes anhållit om förordnande för Kommis¬
sionslandtmätaren Bertil Lagerqvist att verkställa laga skifte å
samfälda utgräfningsliigenheterna till Degernäs by af Degerfors
socken; Och varder, jämlikt 13 8 uti Kongl. Maj:ts förnyade Nå¬
diga Skiftesstadga den 9 November 1886, öfrige delägare, dem för¬
rättningen angå kan, härigenom förelagdt, att, vid äfventyr af
talans förlust, inom tolf dagar, efter det denna kungörelse
blifvit i Degerfors sockens kyrka uppläst, hitinkomma med ytt¬
rande, huruvida de förena sig med sökandena i valet af förrätt¬
ningsman; åliggande det Kronolänsmannen i orten att hit insän¬
da bevis om kungörelsens uppläsande i sagda sockens kyrka.

Uppläses i Lycksele sockens kyrka.

N:o 89. Enär Holmsunds Aktiebolag härstädes anhållit
om förordnande för Kommissionslandtmätaren J. Fr. Johansson
att verkställa ägostyckning å "”/2se mtl Björksele N:o 2 Litt. B
i Lycksele socken, varder, jämlikt 13 8 uti Kongl. Maj:ts förnyade
Nådiga Skiftesstadga den 9 November 1866, öfrige delägare, dem
förrättningen angå kan, härigenom förelagdt, att, vid äfventyr
af talans förlust, inom tjuguen dagar, efter det denna kungörelse
blifvit i Lycksele sockens kyrka uppläst, hit inkomma med yttran¬
de, huruvida de förena sig med sökanden i valet af förrättnings¬