OCR Output

2

börande, dem förrättningen angå kan, härigenom förelagdt, att, vid
äfventyr af talans förlust, inom fjorton dagar, efter det denna kungö¬
relse blifvit i Skellefteå sockens kyrka uppläst, hit inkomma med :
yttrande, huruvida de förena sig med sökandena i valet af för¬
rättningsman; åliggande det Kronolänsmannen i orten att hit
insända bevis om kungörelsens uppläsande i sagda sockens kyrka.

Uppläses i Säfvars sockens kyrka.

N:o 87. På begäran intages följande:

»Kungörelse.

På grund af Konungens Befallningshafvandes förordnande
håller undertecknad jämlikt Kongl. Flottningsstadgan den 30 De¬
cember 1880 med biträde af Flottningsföreståndaren P. Nord¬
ström i Vesterhiske och skiftesgodemannen Erik Eriksson i Vän¬
näs by såsom gode män syn å Säfvar älfs sjette distrikt, hvar:
vid sammanträde kommer att hållas å Säfvar gästgifvaregård
Måndagen den 15 nästkommande Juni månad kl. 10 f. m., där
vid de, som anse frågan kunna på deras rätt inverka, ega tillstä
deskomma och anföra, hvad de akta nödigt.

Umeå, Teg den 22 Maj 1903.
Erik Wedberg.»

Umeå, i Landskansliet, den 26 Maj 1903. :

På Landshöfdinge-Ämbetets vägnar:

Olof Åkerrén. Arv. Almqvist.

Umeå 1903, Aktiebolaget Umeå Tryckerier.
¬