OCR Output

Kontngens Befallningshafvandes i Wisterhot uslän
Kungörelser
år 1903.

Ser. B. | Lahdokankliet, | N:ris 85—87.

Orr

Uppläses i Wännäs sockens kyrka.

N:o 85. Johan Wänman, O. P. Strand, Erik Mikaelsson, Jakob
Mikaelsson, C. Andersson, Johan Rosendahl, Jonas Eriksson och
Olof Nilsson hafva härstädes anhållit om förordnande för Kom¬
missionslandtmätaren P. W. Gavell att verkställa laga skifte på
det vid laga skiftet å Hjoggsjö by af Wännäs socken åren 1870
till 1872 afsatta soldattorpet, Och varder, jämlikt 13 8 uti Kongl.
Maj:ts förnyade Nådiga Skiftesstadga den 9 November 1866, öfrige
delägare, dem förrättningen angå kan, härigenom förelagdt, att, vid
äfventyr af talaös förlust, inom tolf dagar, efter det denna kun¬

yttrande, huruvida de förena sig med sökandena i valet af för¬
rättningsman;, åliggande det Kronolänsmannen i orten att hit in¬
sända bevis om kungörelsens uppläsande i sagda sockens kyrka.

Uppläses i Skellefteå sockens ky ryka;

N:o 86. Alldenstund Skellefteå Aktiebolag, Erik Westerlund,
Axel Berglund, N. W. Granström, J. A. Pettersson, Johan Wikberg,
Cd Åström. I. Markström, Johan Westermark, Anders Lund¬
mark, AS Wikberg, hb Lindgren och Gustaf Hällberg härstä¬
des hafva anhållit om förordnande för Kommissionslandtmätaren
J. O. A. Sohlberg att verkställa laga ägoutbyte emellan Furunäs bys
samtliga skatteägare och ägarne till !/s2 mtl Litt. Ad Furunäs N:o
1 i Skellefteå socken; Och varder, jämlikt 13 3 uti Kongl. Maj:ts
förnyade Nådiga Skiftesstadga den 9 November 1866, öfriga veder¬

AAA Rea S NN RNE SAG SERA SSR ASS
ER RR nn Rn mn Ae mn TT nn RR mn fr är NE RNE «NARE RR Fn ÄRR — KE on Se fa SS