OCR Output

öd

2,918,84, Anders Alf. Risberg, Litt. D, för Kr. 711,15, Jonas
Ossian Risberg, Litt. C, för Kr. 587,24, Olof Alexius Risberg,
Litt. F, för Kr. 430,89, samtlige å And. Gust. Risbergs skifte
Litt. B; E. A. Bäcklunds sterbhus, Litt. L och T, för Kr. 229,48
& Karolina Risbergs skifte Litt. G; Enkan Anna Lindström, Litt.
O, för Kr. 1,143,05 å Johan Robert Risbergs skifte Litt. H; Lars
Emanuel Norman, Litt. Pb, för Kr. 47,41 &å skiftet Litt. H, för
Kr. 175,85 & Karolina Risbergs skifte Litt. G, för Kr. 831,88 å
Isak A. Lindströms skifte Litt. N och för Kr. 1,299,86 å J. F.
Lindströms skifte Litt. M; Hilma Kristina Sörlin, Litt. U, för
Kr. 97,76 å Amanda Risbergs skifte Litt. 1; Nat. Sörlin, Litt.
V, för Kr. 21,07 å Amanda Risbergs skifte Litt. I, och för Kr.
89,21 å Ester Loide Risbergs skifte Litt. K; Fritiof Risberg, Litt.
X, för Kr. 97,02 & skiftet Litt. K och för Kr. 168,79 å Oskar
Fredrik Normans skifte Litt. Pa; Sandviks Angsågs Aktiebolag,
Litt. Y, för Kr. 59,14 å And. Gust. Risbergs skifte Litt. B och
för Kr. 332,62 å Joh. Frithiof Lindströms skifte Litt. M; samt
Erik Mattsson, Litt. Z, för Kr. 1,895,96 å Lindströms skifte Litt.
M och för Kr. 153,93 å Oskar Normans skifte Litt. Pa.
Åsele den 18 April 1903.

På Egodelnings-Rättens vägnar:
F. G. Timelin.”

N:o 84. Författningsenligt meddelas följande:

»Vid laga skifte å alla egorna till Hornmyrs by och
hemmanet Ulriksborg i Lycksele socken, hvilket skifte blif¬
vit denna dag af Lycksele lappmarks tingslags Egodelningsrätt
till efterrättelse faststäldt, har beträffande ståndskogsligqviden blif¬
vit bestämdt, att ersättningen skall beräknas i penningar men
utgå i träd efter öfverenskomna priser att afverkas inom fem ¬
år efter skedd utstämpling, hvarefter liqviden så verkstälts, att
delegarne berättigats afverka skog till följande värden: Mo &
Domsjö Aktiebolag, Litt. B, för Kr. 5,924,24 å J. O. Bergströms
skifte Litt. Aa och för Kr. 1,705,99 å Er. J. Bergströms skifte
Litt. Ab; samma bolag, Litt. D, för Kr. 917,50 å Er. J. Berg¬