OCR Output

N:o 81. Här intages följande till vederbörlig kännedom:

» Vid laga klyfning af hemmanet 3/16 mtl Vänjaurträsk N:o
31 Lyckselesocken, hvilken klyfning blifvit af Lycksele tingslags Ego¬
delningsrätt denna dag till efterrättelse faststäld, har beträffande
ståndskogsliqviden träffats den öfverenskommelsen, att Johan An¬
dersson, Litt Nb, skulle ega afverka 30 felfria tallträd af viss
dimension från J. Fredrikssons skifte Litt. Na.

Lycksele tingsställe den 4 Februari 1903.

På Egodelnings-Rättens vägnar:
F. G. Timelin.”

N:o 82. Till vederbörlig kännedom kungöres följande:

» Vid laga klyfning af hemmanet 5/,, mtl Bastunäs N:o 1
i Lycksele socken, hvilken klyfning blifvit af Lycksele tingslags
Egodelningsrätt denna dag till efterrättelse faststäld, har beträf¬
fande ståndskogsliqviden träffats den öfverenskommelsen, att Per
Stenberg, Litt. Ab, skall ega att inom fem år härefter afverka
skog å August Holmgrens skifte Litt. Aa för 3,461 kr. 24 öre.
Lycksele tingsställe den 4 Februari 1903. .

På Egodelnings-Rättens vägnar:
ER F. G. Timelin.”

N:o 83. I enlighet med gällande föreskrift meddelas föl¬
Jande:

» Vid laga skifte å Risträsks skifteslag i Wilhelmina soc¬
ken, hvilket skifte blifvit denna dag af Åsele tingslags Egodel¬
ningsrätt till -efterrättelse faststäld, har beträffande ståndskogsli¬
qviden” blifvit bestämdt, att ersättningen skall beräknas i pen¬
ningar men utgå i träd efter öfverenskomna priser att afverkas
inom fem år härefter, hvarefter liqviden så uppgjorts att del¬
"egarne berättigats afverka skog till följande värden: Natanael Ris¬
berg, Litt. Aa och Q, för Kr. 918,18, Olga Risberg, Litt. Ab,
för Kr. 573,90, Jonas Aron Risberg, Litt. C och 8, för Kr.