OCR Output

3

N:o 79. Till vederbörlig kännedom offentliggöres följande:

» Vid laga klyfning af hemmanet ?/es mtl N:o 2 Långsele
i Örträsks socken, hvilken klyfning blifvit denna dag af Lyck¬
sele tingslags Egodelningsrätt till efterrättelse faststäld, har be¬
träffande ståndskogsliqviden blifvit bestämdt, att ersättningen
skall beräknas i penningar men utgå i träd efter öfverenskomna pri¬
ser att afverkas inom fem år härefter, hvarefterligqviden så uppgjorts,
att P. A. Johansson, Litt. Da, berättigats afverka skog för 315
kr. 65 öre å J. A. Perssons skifte Litt Db, för Kr. 287,06 å
L. F. Perssons skifte Litt. Dd och för Kr. 375,59 å Anna V.
Perssons skifte Litt. De, K. L. Persson, Litt. De, för Kr. 414,69
å J. A. Perssons skifte Litt. Db; samt Mo & Domsjö Aktiebo- ¬
lag, Litt. Df, för Kr. 289,02 å P.A. Johanssons skifte Litt. Da.

Lycksele tingsställe den 4 Februari 1903.

På Egodelnings-Rättens vägnar:
F. G. Timelin.”

N:o 80. Till vederbörandes kännedom offentliggöres föl
jande:

» Vid laga klyfning af hemmanet ?/e« mtl N:o 6 Långsele
i Örträsks socken, hvilken klyfning blifvit denna dag af Lyck¬
gele tingslags Egodelningsrätt till efterrättelse faststäld, har be¬
träffande ståndskogsligviden blifvit bestämdt, att ersättningen skall
beräknas i penningar men utgå i träd efter öfverenskomna pri¬
ser att afverkas inom fem år härefter, hvarefter liqgviden så upp¬
gjorts, att J. A. Persson, Litt. Lb, berättigats afverka skog för
Kr; 284,82 å P. A. Johanssons skifte Litt. La, för Kr. 49,91 å
L. T. Perssons skifte Litt. Ld, för Kr. 14,97 å Anna Perssons
skifte Litt. Le och för Kr. 121,87 å Mo & Domsjö Aktiebo¬
lags skifte Litt. Lf; samt K. P. Persson, Litt. Le, för Kr. 2,015,67
å J. A. Perssons skifte Litt. Da.

Lycksele tingsställe den 4 Februari 1903.

På Egodelnings-Rättens vägnar:
F. G. Timelin.>