OCR Output

N:o 77. Här intages följande till vederbörandes kännedom:

» Vid laga klyfning å egorna till 5/e+ mtl N:o 2 Söråsele i
Åsele socken, hvilken klyfning blifvit denna dag af Asele tings¬
lags Egodelningsrätt till efterrättelse faststäld, har beträffande
ståndskogsliqviden blifvit bestämdt, att Sven Petter Persson för
Litt. H 4 a skall ega att inom fem år härefter å Kristoffer Pers¬
son Landins skifte Litt. H. 4 b afverka skog för 277 kr. 86 öre.

Åsele tingsställe den 29 November 1902.
På Egodelnings-Rättens vägnar:
Birger Liljedahl.”

N:o 78. Författningsenligt meddelas följande:

» Vid laga skifte å alla egorna till Medelås by i Lycksele
socken, hvilket skifte blifvit denna dag af Lycksele lappmarks
tingslags Egodelningsrätt till efterrättelse faststäldt, har beträf¬
fande ståndskogsliqviden blifvit bestämdt, att ersättningen skall
beräknas i penningar men utgå i träd efter öfverenskomna pri¬
ser att afverkas inom tre år efter utsyning, hvarefter liqviden
så uppgjorts, att delegarne berättigats afverka till följande vär¬
den: Holmsunds Aktiebolag, Litt. A, för Kr. 3,474,62 &å skiftet
Litt. B; samma "bolag, Litt. C, för Kr. 39,89 å Litt. B, för Kr.
1,222,08 å Litt. I och för Kr. 801,49 å Litt. N; Selma J. Isra¬
elsson, Litt. 'F, för Kr. 612;/69 å Litt. D, för Kr. 76,65 -:å Litt,
G och för Kr. 603,10 å Litt. I; Johan Oskar Israelsson, Litt.
H, för Kr. 721,45 & Litt. 6; Sigfrid Israelsson, Litt. L, för Kr.
71,05 å Litt. O; Israel Högberg, Litt. M, för Kr. 1,477,11å Litt.
O; samt Leonard Mattsson, Litt. P, för Kr. 1,192,02 å Litt. N.

Lycksele den 4 Februari 1903.
På Egodelnings-Rättens vägnar:
F. G. Timelin.