OCR Output

Konungens Befallnmoshafvandes i Wisterbottens än
Kungörelser

år 19038.
Ser. B. | Landskansliet. N:ris 75—84,

N:o 75. Till vederbörlig kännedom kungöres följande:

i; >» Vid laga klyfning å egorna till ”/,, mtl N:o 1 Söråselei
Åsele socken, hvilken klyfning blifvit denna dag af Åsele tings¬
lags Egodelningsrätt till efterrättelse faststäld, har beträffande
ståndskogsliqviden blifvit bestämdt, att Karl Ånner för Litt. A
2 b skall ega inom fem år härefter å C. O. Erikssons skifte Litt.
A 2 a afverka skog för 676 kr. 2 öre.

Åsele tingsställe den 29 November 1902.
På Egodelnings-Rättens vägnar:
Birger Liljedahl.»

N:o 76. Till vederbörandes kännedom intages följande:
> »Vid laga klyfning å egorna till ?/es mtl N:o 2 Söråsele
i Åsele socken, hvilken klyfning blifvit denna dag af Åsele tings¬
lags Egodelningsrätt till efterrättelse faststäld, har beträffande
ståndskogsligviden blifvit bestämdt, att Sven Petter Persson för
Litt. H 4 a skall ega att inom fem år härefter å Kristoffer Pers¬
son Landins skifte Litt. H 4 b afverka skog för 277 kr. 86 öre.

Åsele tingsställe den 29 November 1902.
På Egodelnings-Rättens vägnar:
Birger Liljedahl.»