OCR Output

måndagen den 6 juli kl. 11 f. m. i Långed i Nordmalings
socken rörande Öreelfvens inom socknen reglerade vattendrag;

torsdagen den 9 juli kl. 11 f. m. i Bjurholms sockenstuga
rörande Öreelfvens inom Bjurholms socken reglerade vattendrag;
4 lördagen den I! juli kl. 9 f. m. i Örträsks skolhus rörande
Öreelfven och dess inom Örträsks socken reglerade bivattendrag;

lördagen den 18 juli kl. 9 £. m. i Vägselei Lycksele socken
rörande Öreelfven och dess inom Lycksele socken reglerade bi¬
vattendrag.

Umeå den 9 maj 1903.
Vict. Wahlberg. Th. Örtenblad.

Fiskeri-Assistent. Öfverjägmästare. »

Uppläses i Örträsks, Lycksele, Stensele, Sorsele, Malå, Norsjö, Burträsks, Degerfors,
Wännäs och Umeå socknars äfvensom i Umeå stads kyrkor emot bevis, som in¬
sändes till Öfverjägmästaren Th. Örtenblad, adress: Umeå.

N:o 74. Till kännedom offentliggöres följande:

»Sedan Kongl. Maj:ts Befallningshafvande i Westerbottens
län jämlikt 7 $i flottningsstadgan den 30 december 1880 för¬
ordnat undertecknade att för åvägabringande af utredning röran¬
de väckt fråga om och i hvilken mån nu gällande föreskrifter,
att furutimmer skall hafva undergått afbarkning, innan det i
allmän flottled nedlägges, må kunna upphäfvas, i hvad de röra
Umans och Vindelns vattendrag samt deras reglerade biflöden, var¬
da härmed vederbörande strand-, bro-, fiske- och vattenverksega¬
re samt andre, hvilkas rätt kan vara af frågan beroende, kalla¬
de till sammanträde för att sin talan föra och sin rätt bevaka,

måndagen den 6 juli kl. 11 f. m. i Örträsks skolhus rö¬
rande Umans inom Örträsks socken reglerade bivatten;

tisdagen den 21 juli kl. 9 f. m. å Lycksele gästgifvaregård
rörande Uman och dess inom Lycksele socken reglerade bivatten;

onsdagen den 29 juli kl. 9 f. m. å Stensele gästgifvare¬
gård rörande Uman och dess inom Stensele socken reglerade bi¬
vatten; |