OCR Output

2

Uppläses uti kyrkorna i Degerfors, Burträsks och Säfvars socknar emot bevis, som
insändes till Öfverjägmästaren Th. Örtenblad, adress: Umeå.

N:o 72. På begäran intages följande:
»Sedan Kongl. Maj:ts Befallningshafvande i Westerbottens
län jämlikt 7 $ i flottningsstadgan den 30 december 1880 för¬

de väckt fråga om och i hvilken mån vu gällande föreskrifter,
att furutimmer skall hafva undergått afbarkning, innan det i
allmän fiottled nedlägges, må kunna upphäfvas, i hvad de röra
Säfvar elfven och dess reglerade hbivattendrag, varda härmed ve¬
derbörande strand-, bro-, fiske- och vattenverksegare samt andre,
hvilkas rätt kan vara af frågan beroende, kallade till samman¬
träde för att sin talan föra och sin rätt bevaka,

måndagen den 29 juni kl. 9 f£. m. i Ekträsk i Degerfors
socken rörande inom socknen reglerade delar af Säfvar elfven;

samma dag kl. 6 e. m. i Lubboträsk i Burträsks socken röran:
de inom socknen reglerade delar af Säfvar elfven;

onsdagen den i juli kl. 11 f. m. å gästgifvaregården i Bots¬

inom socknen.
Umeå den 9 maj 1903.
Vict. Wahlberg. Th. Örtenblad.

Fiskeri-Assistent. Ofverjägmästare. »

Uppläses i Nordmalings, Bjurholms, Örträsks och Lycksele socknars kyrkor emot bevis,
som insändes till Ofverjägmästaren Th. Örtenblad, adress: Umeå. =

N:o 73. Till kännedom meddelas följande:

»Sedan Kongl. Maj:ts Befallningshafvandei Westerbottens
län jämlikt 7 8 i flottningsstadgan den 30 december 1880 för¬
ordnat undertecknade att för åvägabringande aft utredning rö¬

ter, att furutimmer skall hafva undergått afbarkning, innan det

strand-, bro-, fiske- och vattenverksegare samt andre, hvilkas rätt
kan vara af frågan beroende, kallade till sammanträde för att