OCR Output

Kmmgan Befallningshafvandes 1 Wästerbottens län
Kungörelser

år 1903.

Ser. B. Landskansliet. — | N:ris 70—74.

Uppläses i Sorsele sockens kyrka.

N:o 70. Alldenstund Johanna Aqvilina Kristoffersdotter
härstädes anhållit om förordnande för Kommissionslandtmätaren
P. W. Gavell att förrätta klyfning af kronoskattehemmanet '5/128
mantal N:o 1 Sappetnäs i Sorselesocken, varder, jämlikt 13 $ uti Kongl.
Maj:ts förnyade NådigaSkiftesstadga den 9 November 1866, öfrige del¬
ägare, dem förrättningen angå kan, härigenom förelagdt, att, vid äf¬
ventyr af talans förlust, inom tjuguen dagar, efter det denna kungö¬
relse blifvit i Sorsele sockens kyrka uppläst, hit inkomma med
yttrande, huruvida de förena sig med sökanden i valet af för¬
rättningsman; åliggande det Kronolänsmannen i orten att hitin¬
sända bevis om kungörelsens uppläsande i sagda sockens kyrka.

Uppläses i Lycksele sockens kyrka.

N:o 71. Holmsunds Aktiebolag, N. B. Nilsson och A.
H. Johansson hafva härstädes anhållit om förordnande för Kom¬
missionslandtmätaren J. F. Johanson att förrätta laga skifte af
Storbackens by, Lycksele socken; Och varder, jämlikt 13 $ uti Kongl.
Maj:ts förnyade Nådiga Skiftesstadga den 9 November 1866, öf¬
rige delägare, dem =: förrättningen angå kan, härigenom
förelagdt, att, vid äfventyr af talans förlust, inom tjuguen
dagar, efter det denna kungörelse blifvit i Lycksele
sockens kyrka uppläst, hit inkomma med yttrande, huruvida de
förena sig med sökandene i valet af förrättningsman; åliggande
det Kronolänsmannen i orten att hit insända bevis om kungö¬
relsens uppläsande i sagda sockens kyrka. |